loader image
 • DZIAŁ ATEX

  • Audyty bezpieczeństwa wybuchowego.
  • Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem.
  • Ocena dokumentacji projektowej pod kątem ryzyka wybuchu.
  • Opracowanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW).
  • Opracowanie Oceny Ryzyka Wybuchu (ORW).
  • Opracowanie Oceny Zagrożenia Wybuchem (OZW).
  • Badanie parametrów zapalności i wybuchowości pyłów, gazów i cieczy.
  • Szkolenia ATEX dla Producentów i Użytkowników.
  • Wsparcie i doradztwo przy realizacji nowych projektów w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego.
  • Przygotowanie fachowych analiz z punktu widzenia wybuchowości pyłów, gazów i cieczy przy udziale eksperta sądowego (akredytowanego eksperta).
  • Przygotowanie analizy ryzyka zgodnie z normami europejskimi, jak również ocena dokumentacji z punktu widzenia jej poprawności
  • Wsparcie w zakresie wdrażania postanowień DZPW wraz z przygotowaniem dokumentacji spełniających wymagania instytucji kontrolnych.

  LABORATORIUM

  Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem:

  • Analiza sitowa pyłu, określenie składu ziarnowego.
  • Dolna granica wybuchowości (DGW).
  • Minimalna energia zapłonu (MEZ).
  • Minimalna temperatura zapłonu obłoku i warstwy pyłu.

  Ochrona przeciwwybuchowa:

  • Maksymalne ciśnienie wybuchu (pmax).
  • Maksymalna szybkość narastania ciśnienia wybuchu (dp/dtmax).
  • Stała wybuchowości pyłów (KSt max).

  Pozostałe charakterystyki:

  • Analiza termograwimetryczna.
  • Skłonność pyłu do samozapalenia.
  • Podstawowa analiza chemiczna.
  • Graniczne stężenie tlenu (GST).
  • Pomiary osiadłego pyłu.

  DZIAŁ MASZYNOWY

  Dyrektywa Maszynowa – prowadzenie procedur związanych z wymaganiami zasadniczymi przy produkcji i modernizacji maszyn.

  • Ocena i weryfikacja dokumentacji technicznej maszyn, pozwalającej na wystawienie deklaracji zgodności WE oraz oznakowanie znakiem CE.
  • Ocena ryzyka dla maszyny lub zespołu maszyn.
  • Opracowanie instrukcji obsługi maszyn (maszyny nowe, używane).
  • Doradztwo w zakresie modyfikacji i modernizacji maszyn i zespołów maszyn w aspekcie spełniania obowiązujących Dyrektyw.
  • Przejęcie odpowiedzialności za producenta w zakresie certyfikacji maszyn i urządzeń.
  • Wsparcie producentów i użytkowników przy wprowadzaniu maszyn do obrotu.
  • Opieka prawna i merytoryczna w przypadku niepożądanych zdarzeń i wypadków.
  • Ocena maszyn i urządzeń w zakresie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
  • Dostosowanie maszyn do wymagań minimalnych według obowiązujących aktów prawnych.

  USŁUGI PPOŻ.

  Projektowanie i montaż:

  • Mgłowych systemów gaśniczych.
  • Systemów oddymiania.
  • Systemów sygnalizacji pożaru.
  • Wykrywania i gaszenia iskier.
  • Pompowni ppoż. i instrukcji tryskaczowych.
  • Klap ppoż., bram, drzwi.
  • Oświetlenia ewakuacyjnego, awaryjnego.

  Sporządzanie:

  • Ekspertyz techniczno-budowlanych dotyczących składowania materiałów niebezpiecznych.
  • Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
  • Programu zapobiegania poważnym awariom przemysłowym (PZPA) dla zakładów o zwiększonym oraz dużym ryzku.
  • Scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie trwania pożaru.
  • Analizy i oceny stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektów.
  • Kompleksowej obsługi od analizy projektu aż po oddanie obiektu do użytkownika.

   

  USŁUGI BHP

  Tworzenie instrukcji stanowiskowych.

  • Przygotowywanie kart oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy.
  • Audyty weryfikacyjne.
  • Wsparcie pracodawcy po wypadku w zakładzie pracy.
  • Ustalanie przyczyn wypadków i wsparcie przy sporządzeniu pełnej dokumentacji.
  • Zatwierdzanie dokumentacji przez Rzeczoznawcę ds. BHP.
  • Kompleksowe audyty BHP.

  POMIARY

  Elektryczne
  Badania ochrony antyelektrostatycznej ESD w strefach zagrożenia wybuchem: posadzek antyelektrostatycznych, uziemień i połączeń antyelektrostatycznych, wyposażenia antyelektrostatycznego pracowników. Pomiary, kontrole i przeglądy poziomu bezpieczeństwa i niezawodności instalacji, urządzeń, maszyn elektrycznych i elektromechanicznych, w tym pomiary ochrony przeciwporażeniowej.

  Termowizja
  Wykonujemy badania kamerą termowizyjną w różnych obszarach procesu technologicznego w tym w strefach zagrożenia wybuchem wraz z niezbędnym raportem z badań.

  Detekcja
  Przeprowadzamy pomiary w zakresie kontroli stężeń gazów mogących z powietrzem tworzyć atmosfery wybuchowe m.in. w celu weryfikacji obszarów pod kątem występowania atmosfer wybuchowych. W sprzedaży posiadamy także detektory gazów.

  NADZÓR NAD PROJEKTAMI

  • Wsparcie przy sporządzeniu harmonogramu prac.
  • Kontrola, nadzór i odbiór etapów inwestycji.
  • Prowadzenie odbiorów częściowych i końcowych dokumentacji technicznych.
  • Wsparcie użytkownika w nadzorze nad projektem w aspekcie bezpieczeństwa procesowego.

  ANALIZY SIL I HAZOP

  • Przygotowanie studium HAZOP (Hazard and Operability Study).
  • Przygotowanie analizy ryzyka SIL (Safety Integrity Level).
  • Przygotowanie pozostałych studiów i analiz zgodnie z wymaganiami zamawiającego.

  OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE

  • Urządzeń.
  • Instalacji.
  • Konstrukcji stalowych.
  • Konstrukcji stalowo – betonowych.