loader image
 • FAQ

 • Frequently Asked Questions

  WHAT IS THIS:

  ATMOSFERA WYBUCHOWA

  mieszanina z powietrzem w warunkach atmosferycznych, substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł lub pyłów, w której po wystąpieniu zapłonu, spalanie rozprzestrzenia się na całą niespaloną mieszaninę.

  PRZESTRZENIE ZAGROŻONE WYBUCHEM

  przestrzenie, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa w ilościach wymagających podjęcia specjalnych środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy.

  PRZESTRZENIE NIEZAGROŻONE WYBUCHEM

  przestrzenie inne niż określone powyżej, w których nie przewiduje się wystąpienia atmosfery wybuchowej w ilościach wymagających podjęcia specjalnych środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy.

  DOLNA GRANICA WYBUCHOWOŚCI (DGW)

  najniższe stężenie składnika palnego w mieszaninie z powietrzem lub innym utleniaczem, przy którym zapłon pod wpływem czynnika inicjującego jest już możliwy.

  GÓRNA GRANICA WYBUCHOWOŚCI (GGW)

  najwyższe stężenie  składnika palnego w mieszaninie z powietrzem lub innym utleniaczem, przy którym zapłon pod wpływem czynnika inicjującego jest jeszcze możliwy.

  ZAGROŻENIE WYBUCHEM

  możliwość tworzenia przez palne/wybuchowe gazy, pary lub mgły palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych, w różnych warunkach mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia.

  MIEJSCE, W KTÓRYM MOGĄ WYSTĄPIĆ ATMOSFERY WYBUCHOWE

  przestrzeń, w obrębie której mogą wystąpić stężenia substancji łatwopalnych określone granicami wybuchowości, wymagające zastosowania środków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochronę zdrowia zatrudnionych tam pracowników.

  CZYNNOŚCI NIEBEZPIECZNE

  działania mogące zainicjować zapłon i wybuch atmosfery wybuchowej.

  STĘŻENIE STANOWIĄCE ZAGROŻENIE

  atmosfera wybuchowa w miejscu pracy, gdzie składnik palny/wybuchowy występuje w  stężeniu wyższym niż wartość dolnej granicy wybuchowości mieszaniny wybuchowej.

  STĘŻENIE NIEWYMAGAJĄCE ZASTOSOWANIA ŚRODKÓW ZAPOBIEGAWCZYCH

  atmosfera wybuchowa, w której składnik palny/wybuchowy występuje w stężeniu niższym niż 10% dolnej granicy wybuchowości mieszaniny wybuchowej.

  MIEJSCE PRACY

  przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę.

  OBIEKT BUDOWLANY, OBIEKT

  jest to: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury.

  URZĄDZENIA

  urządzenia określone w przepisach dotyczących zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

  SYSTEMY OCHRONNE

  urządzenia inne niż określone powyżej, których zadaniem jest natychmiastowe powstrzymanie powstającego wybuchu lub ograniczenie skutecznego zasięgu wybuchu i mogą być wprowadzane do obrotu oddzielnie, w celu zastosowania jako systemy samodzielne.

  CZĘŚCI PODZESPOŁY

  wyroby istotne ze względu na bezpieczne funkcjonowanie urządzeń i systemów ochronnych, bez funkcji samodzielnych.

  POŻAR

  niekontrolowany proces palenia w miejscu do tego nie przeznaczonym.

  WYBUCH

  gwałtowna reakcja utleniania lub rozkładu wywołująca wzrost temperatury i/lub ciśnienia.

  DZIAŁANIE RATOWNICZE

  każda czynność podjęta w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także likwidacja przyczyn powstania pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

  AWARIA

  nieplanowy postój, spowodowany uszkodzeniem obiektu rzeczowego majątku trwałego, uniemożliwiający jego eksploatację oraz wywołujący straty materialne.

  AWARIA CHEMICZNA

  uszkodzenie instalacji technologicznej, rurociągowej, magazynowej lub transportowej powodujące wydobycie się na zewnątrz substancji chemicznych i powstanie zagrożenia toksycznego, wybuchowego lub pożarowego.

  PRACE POŻAROWO - NIEBEZPIECZNE

  prace prowadzone z użyciem ognia otwartego np.: spawanie, przecinanie, lutowanie, podgrzewanie, palenie ognisk itp., oraz inne prace w czasie prowadzenia których może nastąpić zainicjowanie pożaru np.: kucie otworów w ścianach i stropach, szlifowanie, transport materiałów łatwopalnych i wybuchowych itp.

  TEMPERATURA ZAPŁONU

  najniższa temperatura cieczy, w której stężenie par istniejące nad powierzchnią cieczy jest wystarczające do zaistnienia trwałego spalania od tzw. punktowych bodźców energetycznych (płomień, iskra itp.).

  PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY

  przenośny sprzęt gaśniczy uruchamiany ręcznie, służący do zwalczania pożarów w zarodku.

  URZĄDZENIE GAŚNICZE

  stałe lub półstałe urządzenie przeznaczone do gaszenia pożarów obiektów, uruchamiane automatycznie lub ręcznie, stanowiące integralną część chronionego obiektu.

  SUBSTANCJE PALNE

  substancje i mieszaniny mogące tworzyć atmosferę wybuchową, chyba że badanie ich właściwości wykazało, że przy zmieszaniu z powietrzem nie mogą samoczynnie przyczyniać się do rozprzestrzeniania wybuchu.