IHAS- przepisy i akty prawne

Wykaz ustaw i aktów prawnych:

1. Przepisy związane z zagrożeniem wybuchu

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej

Co określa Dyrektywa ATEX 2014/34/UE ?

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do następujących produktów, zwanych dalej „produktami”:
a) urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej;
b) sprzęt zabezpieczający, sterujący i regulacyjny przeznaczony do użytku poza atmosferą potencjalnie wybuchową, który wymagany jest lub przyczynia się do bezpiecznego funkcjonowania urządzeń i systemów ochronnych wobec zagrożeń wybuchowych;
c) komponenty, które mają być częścią urządzeń i systemów ochronnych.

2. Rozporządzenie wprowadzające dyrektywę ATEX 2014/34/UE:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. 2016 poz. 817)

Rozporządzenie określa:
a) wymagania w zakresie projektowania i budowy dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, sprzętu zabezpieczającego, sterującego i regulacyjnego przeznaczonego do użytku poza atmosferą potencjalnie wybuchową, który wymagany jest lub przyczynia się do bezpiecznego funkcjonowania urządzeń i systemów ochronnych wobec zagrożeń wybuchowych, oraz komponentów, które są częścią urządzeń i systemów ochronnych;

b) procedury oceny zgodności dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, sprzętu zabezpieczającego, sterującego i regulacyjnego przeznaczonego do użytku poza atmosferą potencjalnie wybuchową, który wymagany jest lub przyczynia się do bezpiecznego funkcjonowania urządzeń i systemów ochronnych wobec zagrożeń wybuchowych, oraz komponentów, które są częścią urządzeń i systemów ochronnych;

c) zakres dokumentacji technicznej dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w&nbap;atmosferze potencjalnie wybuchowej, sprzętu zabezpieczającego, sterującego i regulacyjnego przeznaczonego do użytku poza atmosferą potencjalnie wybuchową, który wymagany jest lub przyczynia się do bezpiecznego funkcjonowania urządzeń i systemów ochronnych wobec zagrożeń wybuchowych, oraz komponentów, które są częścią urządzeń i systemów ochronnych;

d) sposób oznakowania urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, sprzętu zabezpieczającego, sterującego i regulacyjnego przeznaczonego do użytku poza atmosferą potencjalnie wybuchową, który wymagany jest lub przyczynia się do bezpiecznego funkcjonowania urządzeń i systemów ochronnych wobec zagrożeń wybuchowych, oraz komponentów, które są częścią urządzeń i systemów ochronnych;

e) elementy deklaracji zgodności.

3. Dyrektywa ATEX 1999/92/WE stawia wymagania pracodawcom w celu zapewnienia bezpiecznej pracy w warunkach narażenia na występowanie atmosfer wybuchowych.

Rozporządzenie wprowadzające dyrektywę ATEX 99/92/WE Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 931)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami.

4. Rozporządzenie m.in. precyzuje jak powinno być wykonane pomieszczenie pracy gdzie występuje zagrożenie wybuchem (§15 pkt. 3,4, §16pkt.2) oraz stawia wymagania odnośnie organizacji pracy na stanowiskach gdzie występuje ryzyko wybuchu §42, §45pkt 2

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

5. Rozporządzenie m.in. określa zasady obliczania przyrostu ciśnienia w pomieszczeniu, jaki mógłby zostać spowodowany przez wybuch

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przemysłowe [...] (Dz.U. z 2005r Nr 243 poz. 2063) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych.(Dz.U.z 1999 r Nr 75poz.846) z późniejszymi zmianami.

6. Rozporządzenie wprowadzające Dyrektywę Maszynową 2006/42/WE

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.(Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1228)

7. Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE

Rozporządzenie wprowadzające dyrektywę maszynową 2006/42/WE Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.(Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1228) Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie).

wróć