IHAS- oferta

Oferujemy :

 • 1. W zakresie ATEX
  Przygotowanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW):
  •  ocena substancji niebezpiecznych w ocenionych obiektach,
  •  ocena ryzyka,
  •  zapobieganie powstawania przestrzeni zagrożonej wybuchem,
  •  klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem,
  •  propozycje zmian technicznych,
  •  propozycje zmian organizacyjnych,
  •  ocena źródeł inicjacji,
  •  rewizje i aktualizacje dokumentów (DZPW).

  Przygotowanie studium HAZOP i analizy SIL:
  •  przygotowanie studium HAZOP (Hazard and Operability Study)
  •  przygotowanie analizy ryzyk SIL (Safety Integrity Level)
  •  przygotowanie pozostałych studiów i analiz zgodnie z wymaganiami zamawiającego.

  Obliczenia wytrzymałościowe dla:
  •  urządzeń,
  •  instalacji,
  •  konstrukcji stalowych,
  •  konstrukcji stalowo – betonowych.

  Przygotowanie fachowych analiz z punktu widzenia wybuchowości pyłów, gazów oraz par przy udziale eksperta sądowego (akredytowanego eksperta).
  Przygotowanie analizy ryzyk zgodnie z normami europejskimi, jak również ocena dokumentacji z punktu widzenia jej poprawności
  Przeprowadzenie regularnych szkoleń i seminariów z zakresu ATEX łącznie z wydaniem certyfikatu/ oświadczenia o uczestnictwie jak również prowadzenie regularnych szkoleń w firmach na podstawie określonych wymogów.
  Wsparcie w zakresie wdrażania postanowień DZPW wraz z przygotowaniem dokumentacji spełniających wymagania instytucji kontrolnych.

 • 2. Usługi laboratoryjne:
  •  analiza sitowa pyłu,
  •  analiza termograwimetryczna,
  •  dolna granica wybuchowości,
  •  graniczne stężenie tlenu,
  •  temperatury zapłonu,
  •  minimalna energia zapłonu,
  •  maksymalna szybkość narastania ciśnienia wybuchu,
  •  maksymalne ciśnienie wybuchu,
  •  konstanta wybuchowości,
  •  badanie warstwy osadu pyłu.
 • 3. W zakresie Dyrektywy Maszynowej:
  •  badanie, ocena i przegląd urządzeń w aspekcie spełnienia minimalnych oraz zasadniczych wymagań,
  •  weryfikacja dokumentacji,
  •  ocena spełnienia wytycznych,
  •  pomoc przy wdrażaniu procedur,
  •  sporządzanie wytycznych odnośnie bezpieczeństwa osób i maszyn,
  •  kompleksowe doradztwo,
  •  opracowanie raportu z Oceny,
  •  sporządzanie instrukcji stanowiskowych i Ocen ryzyka,
  •  audyty instalacji,
  •  wsparcie biegłego sądowego po wypadku z udziałem osób,
  •  nadanie znaku CE,
  •  przygotowanie instrukcji użytkownika i DTR,
  •  wsparcie prawne.
 • 4. BHP i PPOŻ.:
  •  Wsparcie w zakresie prewencji BHP.
  •  Wsparcie inżynieryjne w zakresie rewizji elektrycznej, mechanicznej i budowlanej.
  •  Prowadzenie dokumentacji BHP w firmach.
wróć