IHAS- FAQ

Najczęściej zadawane pytania

CO TO JEST:

 • ATMOSFERA WYBUCHOWA - mieszanina z powietrzem w warunkach atmosferycznych, substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł lub pyłów, w której po wystąpieniu zapłonu, spalanie rozprzestrzenia się na całą niespaloną mieszaninę.
 • PRZESTRZENIE ZAGROŻONE WYBUCHEM - przestrzenie, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa w ilościach wymagających podjęcia specjalnych środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • PRZESTRZENIE NIEZAGROŻONE WYBUCHEM - przestrzenie inne niż określone powyżej, w których nie przewiduje się wystąpienia atmosfery wybuchowej w ilościach wymagających podjęcia specjalnych środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • DOLNA GRANICA WYBUCHOWOŚCI (DGW) - najniższe stężenie składnika palnego w mieszaninie z powietrzem lub innym utleniaczem, przy którym zapłon pod wpływem czynnika inicjującego jest już możliwy.
 • GÓRNA GRANICA WYBUCHOWOŚCI (GGW) - najwyższe stężenie  składnika palnego w mieszaninie z powietrzem lub innym utleniaczem, przy którym zapłon pod wpływem czynnika inicjującego jest jeszcze możliwy.
 • ZAGROŻENIE WYBUCHEM - możliwość tworzenia przez palne/wybuchowe gazy, pary lub mgły palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych, w różnych warunkach mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia.
 • MIEJSCE, W KTÓRYM MOGĄ WYSTĄPIĆ ATMOSFERY WYBUCHOWE - przestrzeń, w obrębie której mogą wystąpić stężenia substancji łatwopalnych określone granicami wybuchowości, wymagające zastosowania środków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochronę zdrowia zatrudnionych tam pracowników.
 • CZYNNOŚCI NIEBEZPIECZNE - działania mogące zainicjować zapłon i wybuch atmosfery wybuchowej.
 • STĘŻENIE STANOWIĄCE ZAGROŻENIE - atmosfera wybuchowa w miejscu pracy, gdzie składnik palny/wybuchowy występuje w  stężeniu wyższym niż wartość dolnej granicy wybuchowości mieszaniny wybuchowej.
 • STĘŻENIE NIEWYMAGAJĄCE ZASTOSOWANIA ŚRODKÓW ZAPOBIEGAWCZYCH - atmosfera wybuchowa, w której składnik palny/wybuchowy występuje w stężeniu niższym niż 10% dolnej granicy wybuchowości mieszaniny wybuchowej.
 • MIEJSCE PRACY - przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę.
 • OBIEKT BUDOWLANY, OBIEKT - jest to: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury.
 • URZĄDZENIA - urządzenia określone w przepisach dotyczących zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
 • SYSTEMY OCHRONNE - urządzenia inne niż określone powyżej, których zadaniem jest natychmiastowe powstrzymanie powstającego wybuchu lub ograniczenie skutecznego zasięgu wybuchu i mogą być wprowadzane do obrotu oddzielnie, w celu zastosowania jako systemy samodzielne.
 • CZĘŚCI PODZESPOŁY - wyroby istotne ze względu na bezpieczne funkcjonowanie urządzeń i systemów ochronnych, bez funkcji samodzielnych.
 • POŻAR - niekontrolowany proces palenia w miejscu do tego nie przeznaczonym.
 • WYBUCH - gwałtowna reakcja utleniania lub rozkładu wywołująca wzrost temperatury i/lub ciśnienia.
 • DZIAŁANIE RATOWNICZE - każda czynność podjęta w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także likwidacja przyczyn powstania pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
 • AWARIA - nieplanowy postój, spowodowany uszkodzeniem obiektu rzeczowego majątku trwałego, uniemożliwiający jego eksploatację oraz wywołujący straty materialne.
 • AWARIA CHEMICZNA - uszkodzenie instalacji technologicznej, rurociągowej, magazynowej lub transportowej powodujące wydobycie się na zewnątrz substancji chemicznych i powstanie zagrożenia toksycznego, wybuchowego lub pożarowego.
 • PRACE POŻAROWO - NIEBEZPIECZNE - prace prowadzone z użyciem ognia otwartego np.: spawanie, przecinanie, lutowanie, podgrzewanie, palenie ognisk itp., oraz inne prace w czasie prowadzenia których może nastąpić zainicjowanie pożaru np.: kucie otworów w ścianach i stropach, szlifowanie, transport materiałów łatwopalnych i wybuchowych itp.
 • TEMPERATURA ZAPŁONU - najniższa temperatura cieczy, w której stężenie par istniejące nad powierzchnią cieczy jest wystarczające do zaistnienia trwałego spalania od tzw. punktowych bodźców energetycznych (płomień, iskra itp.).
 • PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY - przenośny sprzęt gaśniczy uruchamiany ręcznie, służący do zwalczania pożarów w zarodku.
 • URZĄDZENIE GAŚNICZE - stałe lub półstałe urządzenie przeznaczone do gaszenia pożarów obiektów, uruchamiane automatycznie lub ręcznie, stanowiące integralną część chronionego obiektu.
 • SUBSTANCJE PALNE - substancje i mieszaniny mogące tworzyć atmosferę wybuchową, chyba że badanie ich właściwości wykazało, że przy zmieszaniu z powietrzem nie mogą samoczynnie przyczyniać się do rozprzestrzeniania wybuchu.

 

Kiedy jest obowiązek opracowania Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem?

Jeżeli w zakładzie pracy na stanowiskach pracy, występują atmosfery wybuchowe (mieszanina tlenu z łatwopalnymi pyłami, proszkami, cieczami, gazami czy też parami) należy przed rozpoczęciem pracy na ww. stanowiskach sporządzić dokument zabezpieczenia przed wybuchem  wraz z oceną ryzyka.

Przykładowe branże w których występuje konieczność opracowania Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem: stolarnie (pył), stacje paliw (substancje, pary, gaz), magazyny substancji łatwopalnych, lakiernie, instalacje technologiczne, elektrownie (pył) oraz wiele innych.

wróć